هیئت مدیره

نام :

نام خانوادگی :

تاریخ تولد :

تحصیلات :

سمت : مدیرعامل

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : هاشمیان

تاریخ تولد :

تحصیلات :

سمت : رئیس هیئت مدیره

نام : حامد

نام خانوادگی : اسدی شریف

تاریخ تولد :

تحصیلات :

سمت : نایب رئیس

ریاست

نام : علی‌رضا

نام خانوادگی : ملک‌زادگان

تاریخ تولد :

تحصیلات :

سمت : ریاست

وقت مورد نظر خود را اینترنتی رزرو نمایید

با استفاده از فرم موجود در پورتال بیمارستان تندیس قادر به ثبت درخواست وقت جهت مراجعه به بیمارستان خواهید بود