خانم دكتر نرگس  تنكماني

مشاور خانواده و مسائل فردی  (افسردگی، اعتماد به نفس، اضطراب و..)

مدرس دانشگاه پیام نور

مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

داور مجلات علمی و پژوهشی پژوهش های روانشناسی اجتماعی، مجله روانشناسی سلامت، مجله دو فصلنامه شناخت اجتماعی.

 

 

تخصص پزشک : متخصص روانشناسی و مشاوره

زمان حضور در بیمارستان :