هیئت مدیره

اعضا هيئت مديره بيمارستان تنديس :

آقاي دكتر عليرضا ملك‌زادگان 

آقاي دكتر محمدرضا هاشميان 

آقاي مهندس رضا محرمي زارع 

آقاي دكتر عليرضا ناجي 

آقاي دكتر پيام طبرسي