برنامه کلینیک ها


شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
کلینیک ویژه جراحی توراکس دکتر ملک‌زادگان
17-15
دکتر ملک‌زادگان
12-10:30
کلینیک ویژه جراحی سرطان دکتر بیات‌ماکو
12-10
دکتر بیات‌ماکو
12-9
کلینیک ویژه جراحی پستان دکتر بیات‌ماکو
12-10
دکتر بیات‌ماکو
12-9
دکتر ملک‌زادگان
12-10:30
کلینیک ویژه جراحی پلاستیک دکتر نادری12-10 دکتر نادری12-10
کلینیک ویژه قلب دکتر بهزادنیا
12-10
دکتر شکوهی
16-18
دکتر شکوهی
16-18
دکتر ثابتی
9-12
دکتر پورمند
12-14
دکتر شکوهی
16-18
دکتر ثابتی
12-14
کلینیک ویژه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نجاری
17-20
دکتر نجاری
17-20
کلینیک ویژه گوارش دکتر مرتضوی
15:30-17:30
دکتر مشایخ
17-19
کلینیک ویژه پزشکی قانونی دکتر سرباز
10-12
دکتر سرباز
14-16
کلینیک فوق تخصصی پوست ومو دکتر مسجدی
14-16
کلینیک ویژه جراحی مغز و اعصاب دکتر سنجری 8-12
دکترشمسا 16-19
دکتر سنجری
8-12
دکتر کمالی
16-18
دکتر سنجری
8-12
دکتر کمالی
16-18
دکتر سنجری 8-12
دکترشمسا 16-19
دکتر سنجری
8-12
دکتر شمسا
10-12
دکترسنجری
12-14
دکتر موذنی
14-16
کلینیک ویژه ریه دکتر عدیمی
13-14
دکتر ملک محمد
14-16
کلینیک ویژه گوش وحلق وبینی دکتر قرشی
10-12
دکتر خاکباز
18-20
دکترظفرمند
10-12
دکتر نادری
10-12
دکتر جهانیان
8-10
15-18
کلینیک ویژه عفونی دکتر طبرسی
15-17
دکتر طبرسی
15-17
دکتر طبرسی
15-17
دکتر طبرسی
15-17
دکتر طبرسی
15-17
کلینیک ویژه اندومتریوز و لاپاراسکوپی دکتر کاوه
18-20
کلینیک ویژه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی خانم بنایی
10-14
خانم بنایی
10-14
خانم بنایی
10-14
خانم بنایی
12-14
خانم بنایی
10-12
کلینیک ویژه قلب اطفال ( کاردیوگرافی قلب جنین) دکتر وزیری
10-12
کلینیک ویژه بیماری‌های تنفسی اطفال دکتر بقایی 12-10
کلینیک ویژه اطفال دکتر زمانی
11-15
دکتر سمائی
17-20
دکتر زمانی
11-15
دکتر سمائی
10-12
دکتر زمانی
11-15
دکتر بقایی
15:30-17
دکتر زمانی
11-13
دکتر سمائی
17-20
دکتر زمانی
11-15
دکتر وزیری
10-12
دکتر زمانی
12-14
کلینیک ویژه جراحی عمومی دکتر بیات ماکو
8-12
دکتر سعادت
8-12
دکتر بیات ماکو
8-12
دکتر بیات ماکو
8-12

دکتر بیات ماکو
8-12
کلینیک ویژه ارولوژی دکتر امیری
12-14
دکتر مهرسای
9-12
دکتر امیری
12-14
دکتر مهرسای
9-12
دکتر فاضلی
10-12
کلنیک ویژه غدد دکتر نجات
11-12
کلینیک ویژه ارتوپدی دکتر روحی
10-12
دکتر اسدی شریف
16-18
دکتر ملک‌پور
17-19
دکتر ملک‌پور
17-19
دکتر روشندل
9-10
دکتر کریمی
10-12
دکتر روحی
18-20
دکتر عباسیان
15-17
دکتر روشندل
9-10
دکتر کریمی
10-12
دکتر روحی
14-16
دکتر چگینی
10-12
کلینیک فوق تخصصی زنان دکتر میرزنده دل
9-12
دکتر حاجیها
12-15
دکتر ناصحی
15-18
دکتر ناصحی
9-12
دکتر بقایی
15-18
دکتر کاوه
18-20
دکتر میرزنده‌دل
9-12
دکترمرجانی
15-18
دکتر خداپرست
18-20
دکتر حاجیها
12-15
دکتر آریانژاد
15-18
دکتر اکبری
8-10
دکتر ناصحی
10-12
دکتر حاجیها
12-15
دکتر کاوه
18-20
دکتر میرزنده دل
9-12
دکتر مرجانی
13 - 11:30
دکتر امام دوست
12-15
دکتر حاجیها
15-18
کلینیک ویژه متخصص داخلی و آنکولوژی دکتر حمیدی زاده
16-18