برنامه

کلینیک های تخصصی

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
08:00 - 09:00
کلینیک شماره سه
دکتر قویمی
08:00
پزشک عمومی
کلینیک شماره سهوقت ویزیت باز است
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
کلینیک شماره سه
دکتر مرادی
11:00
متخصص قلب
کلینیک شماره سهوقت ویزیت باز است
12:00 - 13:00
کلینیک شماره سه
دکتر قنبری
12:50
فوق تخصص زنان و زایمان
کلینیک شماره سهوقتش پره متاسفانه
13:00 - 14:00
کلینیک شماره سه
دکتر رضایی
13:00
متخصص زنان
کلینیک شماره سهوقت ویزیت باز است
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
کلینیک شماره سه
دکتر علوی
16:00
متخصص ریه
کلینیک شماره سهوقت ویزیت باز است
17:00 - 18:00

یکشنبه

 • کلینیک شماره سه دکتر قویمیپزشک عمومی
  08:00 - 10:00
 • کلینیک شماره سه دکتر مرادیمتخصص قلب
  11:00 - 13:00

دوشنبه

 • کلینیک شماره سه دکتر قویمیپزشک عمومی
  08:00 - 10:00
 • کلینیک شماره سه دکتر مرادیمتخصص قلب
  11:00 - 13:00

سه شنبه

 • کلینیک شماره سه دکتر رضاییمتخصص زنان
  13:00 - 15:00

پنجشنبه

 • کلینیک شماره سه دکتر علویمتخصص ریه
  16:00 - 18:00

جمعه

 • کلینیک شماره سه دکتر قنبری فوق تخصص زنان و زایمان
  12:50 - 16:30
No events hours available!
No events available in cancer-care category!
No events available!

وقت مورد نظر خود را اینترنتی رزرو نمایید

با استفاده از فرم موجود در پورتال بیمارستان تندیس قادر به ثبت درخواست وقت جهت مراجعه به بیمارستان خواهید بود