سونو گرافي بيمارستان تنديس از شنبه تا پنجشنبه  صبحها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 4 تا 6 با حضور پزشك متخصص راديولوزي پذيرا و پاسخگوي مراجعين محترم است.

به اشتراک بگذارید :