هیئت مدیره

اعضا هيئت مديره بيمارستان تنديس :

 

خانم دكتر مهري محمدي

رئیس بیمارستان

مدیر عامل

مسئول فنی بیمارستان

 


آقاي دكتر عليرضا ملك‌زادگان 

 

آقاي دكتر عليرضا ناجي

 

آقاي دكتر پيام طبرسي

 

 

آقاي مهندس بهزاد عبدالهي 

 

آقاي مهندس رضا محرمي زارع