هیئت مدیره

اعضا هيئت مديره بيمارستان تنديس :

 

خانم دكتر مهري محمدي

رئیس بیمارستان

مدیر عامل

مسئول فنی بیمارستان

 


آقاي دكتر عليرضا ملك‌زادگان 

 

آقاي دكتر عليرضا ناجي

 

آقاي دكتر شمسا

معاونت درمان 

 

 

آقای دکتر آقایی

آقای دکتر زمانی

 

آقاي مهندس رضا محرمي زارع