راهنمای طبقات

طبقه ۵  :   اتاق‌های عمل
طبقه ۴  :   بستری
طبقه ۳  :   بلوک زایمان – NICU – اتاق عمل
طبقه ۲  :   بستری – CCU – ICU
طبقه ۱  :   آزمایشگاه – کلینیک‌ها – دندان‌پزشکی – مدیریت و اداری
همکف  :    اطلاعات – پذیرش – اورژانس – داروخانه – ترخیص – صندوق
طبقه ۱- :   BMS ( واحد مدیریت بیمارستان هوشمند ) – بخش استریل – سالن غذاخوری – پارکینگ
طبقه ۲- :   رادیولوژی – سونوگرافی – ماموگرافی – سی‌تی اسکن – سنجش تراکم استخوان –  OPG – فیزیوتراپی – شنوایی‌سنجی – طرح توسعه