آموزش کارکنان

آموزش و پژوهش در بیمارستان تندیس

سیاست آموزشی بیمارستان تندیس در جهت توسعه آموزش و پژوهش، همگام با اقدامات اساسی در زمینه ارتقا سطح آموزشی کادر پزشکی و پرستاری می باشد. پزشکان محترم و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها از امکانات این بیمارستان بنحو احسن در زمینه آموزش و پژوهش استفاده می نمایند. صرفنظر از کنفرانس هایی که برای پزشکان و پرستاران برگزار می شود و نیز کلاسهای آموزشی بهبود کیفیت مدیریت، بیمارستان هرچندگاه در رشته های مختلف اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی نموده و از این راه به آموزش مداوم جامعه پزشکی کمک شایانی می نماید. سالن کنفرانس و مرکز اینترنت بیمارستان در راستای آموزش و ارتقاء دانش و به روز کردن اطلاعات در خدمت پزشکان و کارکنان فعال است.
مایه افتخار و مباهات است که از زمان آغاز به کاراین بیمارستان به عنوان یکی از پر تلاش ترین بیمارستان های خصوصی کشور و پیشتاز در عرصه ارائه خدمات پزشکی است. بیش از یکصد و پنجاه پزشک متخصص که عده کثیری از آنان از اساتید صاحب نام دانشگاههای کشور هستند، با نهایت دلسوزی و تعهد مشغول درمان بیماران و خدمت به آنان می باشند.
فعالیتهای آموزشی واحد آموزش در بیمارستان تندیس شامل موارد زیر می باشد:
1. توانمندسازی و آموزش کارکنان در زمینه ارتقای مستمر مهارتهای عمومی بالینی، اختصاصی و ارتباطی
2. آموزش استانداردهای اعتباربخشی ملی
3. رعایت الزامات ایمنی پرسنل و بیمار
4. بهداشت و محیط زیست
5. آموزش تجهیزات پزشکی
6. تهیه پمفلت های آموزشی برای گروه هدف بیمار ، همراه، پرسنل
7. آموزش مدون در زمینه آمادگی های دوره بارداری
8. ارتقا سطح علمی پرسنل در زمینه گردشگری سلامت و توریسم درمانی​