راهنمای طبقات

طبقه ۵ : اتاق‌های عمل

طبقه ۴ : بستری

طبقه ۳ : بلوک زایمان – NICU – اتاق عمل

طبقه ۲ : بستری زنان – CCU – ICU

طبقه ۱ : آزمایشگاه – کلینیک‌– بستری1 – مدیریت و اداری

همکف : اطلاعات – پذیرش – اورژانس – داروخانه – ترخیص – صندوق

طبقه ۱- : BMS ( واحد مدیریت بیمارستان هوشمند ) – بخش استریل – سالن غذاخوری – پارکینگ _ شنوایی سنجی

طبقه ۲- : رادیولوژی – سونوگرافی – ماموگرافی – سی‌تی اسکن – سنجش تراکم استخوان – فیزیوتراپی – شنوایی‌سنجی – طرح توسعه