مديران و مسئولين

رئيس و مدير عامل بيمارستان : خانم دكتر مهري محمدي

مدير داخلي بيمارستان : خانم شهره سلم بيات

مدير پرستاري بيمارستان : لاله شعار زرگری

معاونت درمان بيمارستان : آقاي دكترسید علی شمسا

رئیس حسابداری بيمارستان : آقای فرهود شمس