راند مديريتي 6ماهه اول سال 1401

Category: اخبار

 

راند مديريتي بيمارستان فوق تخصصي تنديس

راند مديريتي بخش ها و واحدها با حضور اعضاي تيم مديريتي در راستاي اجراي سنجه هاي رهبري و مديريت اعتباربخشي نسل پنجم برگزار گرديد.

 

به منظور دستيابي به وحدت رويه در راستاي اجرايي كردن سنجه هاي اعتباربخشي نسل پنجم، در ابتدا جلسه اي با حضور مديران ارشد و تيم مديريت اجرايي در دفتر رياست برگزارگرديد در اين جلسه رياست بيمارستان بيان نمودند، مشاركت همكاران در تصميمات مديريتي مي تواند كليد يافتن مسائلي باشد كه ممكن است از ديد مديران ارشد بيمارستان پنهان مانده باشد. رياست بيمارستان شناسايي مشكلات و چالشهاي بيمارستان و ارائه راهكار براي آنها را از الويت هاي برنامه ريزي در سال 1401 دانستند و در ادامه ايشان در راستاي كسب لوح دوستدار كودك از كارگروه زنان و زايمان و نوزادان تشكر نمودند و توجه اكيد همكاران به نحوه صحيح برخورد با مادران باردار( افزايش رضايتمندي)، آموزش به مادران و بررسي اثربخشي آموزش ترويج تغذيه با شير مادر را از مهمترين شاخص هاي اجراي صحيح سنجه هاي بيمارستان دوستدار كودك دانستند. رياست بيمارستان به همراه مسئولين واحدها (بهبود كيفيت، آموزش ايمني، تجهيزات پزشكي، فناوري اطلاعات، بهداشت محيط و ….) به همراه مدير داخلي و جانشين مدير خدمات پرستاري راند مديريتي را انجام داده و به بررسي چالشهاي موجود در هربخش پرداختند.