ساعات كار سونوگرافي

Category: دیگر موضوعات

سونو گرافي بيمارستان تنديس از شنبه تا پنجشنبه صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۴ تا ۶ با حضور پزشك متخصص راديولوزي پذيرا و پاسخگوي مراجعين محترم است.