مانور بحران

Category: اخبار

مانور دورمیزی تمرینی برای شبیه سازی بحران ها، پیشنهاد و به چالش کشیدن برنامه های عملیاتی برای مقابله با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری می باشد که با این منظور مانوری با هدف آشناسازی کارکنان و اعضای چارت بحران با شرح وظایف محوله و همچنین تمرین برنامه نویسی در کمترین زمان، تمرین و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی،شناسایی نقاط قوت اعضای چارت بحران و ارزیابی توانایی و استخراج مشکلات و موانع موجود در بیمارستان فوق تخصصی تندیس برگزار گردید.