میزبانی از سفیرعمان

Category: دیگر موضوعات

سفیر محترم کشور عمان, برای انجام آزمایشات پزشکی مهمان تندیس بودند.