هیئت مدیره

اعضا هيئت مديره بيمارستان تنديس

خانم دكتر مهري محمدي

رئیس بیمارستان
مدیر عامل
مسئول فنی بیمارستان

آقای دکتر حسن آقایی

رئیس هیئت مدیره

آقاي محمد حسین کریمی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقاي دكتر سید عليرضا ناجي

عضو هیئت مدیره

آقاي مهندس رضا محرمي زارع

عضو هیئت مدیره

آقاي دكترسید علی شمسا

عضو هیئت مدیره

جدیدترین مقالات