آقای دکتر حسین دیالمه

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی

ایمیل
نوع مشاوره*

آقای دکتر حسین دیالمه

جدیدترین مقالات