خانم دکتر محدثه سرباز

  کارشناس رسمی کمیسیون‌های پزشکی‌قانونی

تخصص پزشک : متخصص پزشکی قانونی, دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم ‌پزشکی‌ تهران , فلوشیپ سم‌شناسی بالینی

خانم دکتر محدثه سرباز


پزشکی قانونی


Need a Speciallist?

Get Better Now! Just Make An Appointment